İletişim Formu

Formumuzu doldurarak görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.
Ad - Soyad * E-Mail *
Telefon * Adres
Mesaj
Güvenlik Kodu*

LUNA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
“Aydınlatma Metni”

Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlarla; sınırlı, ölçülü ve amaçla bağlantılı bir biçimde; kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine ve Kanun’un 4. maddesine uygun şekilde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.
a.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic.
b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin talep, ihtiyaç, kullanım alışkanlığı ve isteklerinize göre özel hale getirilerek sizlere önerilmesi; veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması kapsamında işlenir.
c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk v.b. konularda),  yetkili kurum ve kuruluşlara işbu metnin b maddesinde aktarılan amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.
ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirketimiz internet sitesi, ihtiyaç olunan amaçlarla sınırlı olarak mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde toplanır ve Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.
d. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Şirketimiz, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

  • Kişisel Veri İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
  • Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
  • Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
  • Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,
  • Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,
  • Kanun’un 7 Nci Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini İsteme,
  • Kanun’un 11. Maddesinin (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
  • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
  • Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Haklarının Olduğunu Açıklar.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun(“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru formunda yer alan adrese göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Son olarak belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizin korunması, Şirketimiz için büyük önem arz etmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinde güvenlik ve diğer konularda en üst düzeyde özen gösterilmektedir. Bu amaçla, Şirketimiz tarafından Kanun’a ve diğer mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması Şirketimiz için her zaman birincil öneme sahiptir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz tüm ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu

Luna Medya 2015 © Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim Formu

İletişim Formu

Luna Medya 2015 © Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim Formu

İletişim Formu

Luna Medya 2015 © Tüm Hakları Saklıdır.

İletişim Formu

İletişim Formu

Luna Medya 2015 © Tüm Hakları Saklıdır.